iPad i specialundervisningen

iPad i specialundervisningen på Sofielundskolen i Holbæk er et indsatsforløb, som er startede  i maj 2012 og som skal implementere iPadén, som en læringsressource i skoleåret 2012/13.

Inddragelsen af iPad som en ressource i undervisningen tager afsæt i lærernes eget ønske om at finde en digital platform, som specialelever i alderen 6 til 11 år kan drage nytte af i forhold til deres læring.

Forløbet har følgende målsætning

- øge elevernes motivation til læring

- øge mulighederne for differentiering

- øge inddragelsen ad digitale ressourcer

I vurderingen af apps til undervisningen er der fokus på forskellige tilgange til læring og hermed arbejdsmetoderne. Der  skelnes mellem følgende i vurdering af apps og deres læringspotentialer:

- træning

- samarbejdsøvelser

- egen produktion af indhold med en tematik

- kompenserede læringsressource

Indsatsen med ipads i undervisningen skal tage afsæt i :

- at iPad’ en benyttes af eleverne i de sammenhænge,  hvor det giver mening

- at brugen af ipad’en er en integreret del af undervisningens indhold

- at planlægningen af undervisningen sker i et samarbejde mellem lærere og it- vejleder

- at der gives vejledning til implementering af ipad’en i undervisningen af en it-vejleder

Organiseringen af brugen af iPad og ressourcetildelingen består i, at der i første omgang er indkøbt 6 IPad som kan udbygges til flere. It-vejlederen er tilknyttet de to afdelinger; indskoling og mellemtiden med ialt 2 timer om ugen tilsammen. De skal fordeles mellem de to afdelinger og dette gøres på deres årgangsmøder inden sommerferien, således at det bliver integreret i deres årsplaner. Inddragelsen af iPad skal være synlig i årsplanen for at det organisatorisk er muligt med et overblik  og for at der kan ske en kvalificeret vejledning og erfaringsindsamling.

Erfaringsindsamling  - og vidensdeling

Deltagerne er forpligtet på at videndele deres erfaringer fra undervisningen. Det gælder både undervisningens indhold i forhold til apps og anden brug af ipad’en samt organisation. Dette sker i første omgang i en lukket blog på Posterous.

Undervejs i det kommende skoleår vil der blive sat fokus på kompetencedeling og udvikling af kompetencecirkler. (Ove Christensen) Et succeskriterie for indsatsen er, at lærergruppen efterfølgende udvikler brugen af Ipad’en og deler deres viden til andre grupper på skolen.

Vurdering af apps bliver en grundlæggende didaktisk udfordring for alle deltagerne, som vil være medvirkende til at udvikle undervisningen med iPad ‘en.

Vi har valgt at dropbox bliver delingsværktøjet og samlemappen for ressourcer og dokumenter i de to afdelinger. Her skal både lærer og elever have tilgang til de materialer som vedkommer dem. Det giver nogle udfordinger i forhold til brugen af email mm. for denne elevgruppe.

Her på www.ipadiskolen.dk vil der komme indputs fra forløbet og du er velkommen til at kontakte Pæd. konsulent Anne Herskind [email protected]  hvis du har spørgsmål eller kommentar.